Starta eget

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

En del hembryggare har gått vidare till att starta bryggeri med syfte att sälja ölen man bygger. En del andra funderar på att göra det eller bara undrar vad som krävs. Denna artikel syftar till att sammanställa vilka krav, tillstånd och andra saker som krävs för att starta eget.

Kraven som finns är att du/ni ska:

 • Inneha F-skattsedel och momsregistreringsbevis
 • Vara godkända som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt.
 • Ha lokaler som är godkända för bryggeriverksamhet.
 • Ha lokaler godkända för livsmedelsframställning.
 • Ha utrustning som är godkänd för livsmedelsframställning

Folkhälsoinstitutet[redigera]

Det behövs inte något särskilt tillstånd från Statens folkhälsoinstitut för att starta ett mikrobryggeri. Statens folkhälsoinstitut är tillsynsmyndighet över att alkohollagens regler efterlevs.
Som ett led i detta tillsynsarbete ska bland annat de som tillverkar kommersiellt varje år skicka in en rapport till institutet med redovisning om vad som tillverkats och hur mycket som sålts till partihandlare, restauranger och Systembolaget.
Institutet utövar också tillsyn genom att göra tillsynsbesök hos tillverkande företag. Tillsynen görs utifrån ett missbruksperspektiv. Viktigast att ingen obehörig kan komma åt alkoholen. Vid tillsynsbesök kontrolleras bl. a riskerna för avledning, lokalernas säkerhet (dörrar, fönster, lås, larm) och dokumentation/journalföring av tillverkningsprocessen där svinn och dess orsaker speciellt ska framgå.

Skatteverket - Upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt[redigera]

Från och med den 1 januari 2011 är rätten att tillverka och sälja sprit och alkoholdrycker knuten till de bestämmelser i lagen (1994:1564) om alkoholskatt som reglerar förfarandet kring godkännande av upplagshavare. Skatteverket är den myndighet som ansvarar för detta.
För mer information om de regler som gäller för godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare vänligen kontakta Skatteverket:

Skatteverket
Alkohol- och tobaksgruppen
771 83 Ludvika
tel: 010-578 71 99 eller 010-578 70 15 (mån-fre 09.00-15.00)

Lokaler och utrustning godkända för livsmedelsframställning[redigera]

Livsmedelslokalen där tillverkningen sker ska registreras hos den kommun där verksamheten ska bedrivas vad avser tillverkning av öl, vin eller annan jäst alkoholdryck från frukt, bär eller andra växtdelar. Det är kommunen som kan svara på vilka krav som ställs på en lokal för tillverkning av livsmedel. Kontakta även aktuell kommuns enhet för brandskydd. Om ni planerar att tillverka vin från druva eller sprit, spritdrycker ska lokalen registreras hos Livsmedelsverket.
Kontakta miljö och hälsa i kommunen där ni bor. Registrering görs senast 14 dagar innan ni beräknar start upp verksamheten.
Registreringen kostar 2000 kr. Riskklassning och beräkning av en årlig kontrollavgift utförs i samband med registreringen. Bygglov/bygganmälan krävs om man ändrar verksamhet i lokalen. En byggnad är alltid angiven som någon typ av verksamhet tex bostad, livsmedelslokal eller annat. De kan även vara så att det i detaljplanen anges vad som får finnas inom just det detaljplanelagda området. Det kan vara utpekat som industriområde, bostäder eller annat. Kontrollera med kommunens bygglovshandläggare.
För ändring av verksamhet, efter kontroll av bygglovshandläggare, ansöker man om ändrad användning av lokalerna och bifoga en verksamhetsbeskrivning. På planritning ska det redovisas vilka delar av lokalerna det avser, om ni ska bygga eller flytta väggar och vilka rumsfunktioner det ska vara. Beställ utdrag ur primärkartan från kart- och mätenheten, kostar ca 700 kr. På den ska situationsplan för ärendet upprättas där det redovisas vilka byggnader eller del av byggnad det gäller. Även fasader krävs, där eventuella skyltar ska anges då skyltar är lovpliktiga.

Livsmedelsverket - Lokaler, hantering och hygien[redigera]

Regler om hur din livsmedelslokal ska vara utformad och hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Lagstiftningen är målstyrd vilket innebär att det oftast finns flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten är säker. Därför måste du ha ett system för den egna kontrollen av din verksamhet. Läs mer om egen kontroll till vänster på denna sida.

Hur ska en livsmedelslokal vara utformad?[redigera]

De regler som finns beskriver inte i detalj hur en livsmedelslokal ska vara utformad men generellt gäller att ytor och material ska vara täta, släta och lätta att rengöra. Reglerna om lokaler finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. I bilaga II, kapitel I finns allmänna regler för livsmedelslokaler. Länk till reglerna finns till höger på denna sida. Reglerna beskriver inte i detalj hur en livsmedelslokal ska vara utformad eftersom företagaren kan uppfylla kraven på olika sätt. Det finns dock ett visst stöd i andra dokument. Det finns en vägledning som hjälp till hur reglerna i hygienförordningen bör tolkas, se länk till höger. Du kan också läsa hur branschen rekommenderar att man utformar sin livsmedelslokal i de nationella branschriktlinjer som finns via länk till höger på denna sida.

Vilken färg får jag använda på väggarna i min livsmedelslokal?[redigera]

Det finns inga specifika regler för vilka färger som får används i en livsmedelslokal. Allmänna regler för livsmedelslokaler finns i Förordning 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II kapitel I och i kapitel II finns särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas. Se länk till förordningen till höger på denna sida.
Här står det bland annat att ytor i en livsmedelslokal ska vara släta, lätta att rengöra och att giftfria material ska användas.

Får man starta och driva ett livsmedelsföretag hemma i det egna köket?[redigera]

Det är möjligt att använda det privata köket om det går att ordna det hela på ett hygieniskt bra sätt. Börja med att kontakta miljökontoret i din kommun. Det är där du ska registrera din verksamhet om de anser att du uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag. Reglerna för livsmedelslokaler gäller alla livsmedelsföretagare. Syftet med reglerna är att alla livsmedel som produceras ska vara säkra att äta. Reglerna är målstyrda och det innebär att man kan uppfylla kraven på olika sätt. Reglerna för livsmedelslokaler som används i privata bostäder finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel III. Länk till reglerna finns till höger på denna sida. Förutom hygieniska lokaler är det viktigaste för att producera säkra livsmedel att livsmedelsföretagaren

 • har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien
 • har rutiner som förebygger risker i verksamheten
 • gör egna kontroller.
OBS
Även om det från livsmedelsverket skulle vara tillåtet att ha ett bryggeri hemma i köket kommer inte Skatteverket godkänna det upplägget. 
Hela din produktionslokal behöver vara godkänd som skatteupplag och ett kök i en privatbostad blir inte godkänd som det. Däremot om ni har ett utrymme med egen entré som inte kan nås från bostaden kan den godkännas.
Måste personal som arbetar med livsmedel hälsokontrolleras regelbundet?[redigera]

Det finns inte några regler som säger hur ofta personal som arbetar med livsmedel måste kontrollera hälsan. Det måste företagaren avgöra bland annat beroende på vilka livsmedel man hanterar. Den generella regeln är att personalen är skyldig att meddela företagaren om de misstänker att de har någon sjukdom som kan vara en risk i verksamheten. I de fallen kan det vara aktuellt med provtagning eller andra åtgärder. I förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien står att ”personer som lider av eller är bärare av en sjukdom som kan överföras via livsmedel eller som till exempel har infekterade sår, hudinfektioner, andra sår eller diarré får inte tillåtas att hantera livsmedel eller vistas på en arbetsplats där livsmedel hanteras om det finns risk för direkt eller indirekt kontaminering. ”

Livsmedelsverket - Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat[redigera]

Tillverkning av spritdrycker eller vin av druvor[redigera]

Tillverkning av spritdrycker eller vin kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av vin för eget bruk kräver inget tillstånd. Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Den årliga kontrollavgiften baseras på var företaget hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av företaget.

Tillverkning av övriga alkoholhaltiga drycker[redigera]

Tillverkning av öl eller alkoholhaltiga drycker av frukt, bär, sav eller liknande kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av alkoholhaltiga drycker, förutom spritdrycker, för eget bruk kräver inget tillstånd. Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. En registreringsavgift kommer att tas ut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Den årliga kontrollavgiften baseras på var företaget hamnar i den riskklassificering som miljö- och hälsoskyddsnämnden gör av företaget. Har du egen odling av frukt eller bär, utvinner sav eller liknande ska denna del av verksamheten vara registrerad hos länsstyrelsen.

Import av vin och andra alkoholhaltiga drycker[redigera]

Om du vill importera vin eller andra alkoholhaltiga drycker ska du registrera din livsmedelsanläggning hos kommunens miljöförvaltning. För att du ska kunna sälja vin och andra alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om alkoholskatt. Du ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket.För import av vin från länder utanför EU krävs så kallade ledsagardokument, VI1-och VI2-dokument, se kommissionens förordning (EG) nr 555/2008, bilagor IX och X. Länk till förordningen finns under Fördjupad information till höger på sidan. För att du ska få använda den importerade drycken eller sälja vidare ska du förtulla den. Förtullningen innebär att du vid importtillfället lämnar en importdeklaration och betalar avgifter för tull, moms och eventuellt andra skatter till Tullverket.

Alkoholhaltiga preparat[redigera]

Alkoholhaltigt preparat kallas varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel som omfattas av läkemedelslagen. Gruppen omfattar bland annat många kosmetiska produkter, bilvårdsprodukter, rengöringsmedel, aromer samt livsmedel – till exempel frukt i lag, praliner och matlagningsvin. Folkhälsoinstitutet är sedan 1 januari 2011 ny tillsynsmyndighet över de företag som handlar med alkoholhaltiga preparat. Kravet på tillstånd för att införa alkoholhaltiga preparat och kravet på godkännande av alkoholhaltiga preparat är avskaffat. Dock måste denatureringskraven vara uppfyllda. Läs mer om denaturering på Folkhälsoinstitutets webbplats.

För att få tillverka alkoholhaltiga preparat som är livsmedel ska du registrera livsmedelsanläggningen hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Registrering av livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket[redigera]

Om din livsmedelsanläggning ska registreras hos Livsmedelsverket bör du tänka på följande:

 • Särskild blankett för registrering: Blankett för registrering av livsmedelsanläggning
 • En registrering motsvarar inte ett godkännande av anläggningen, utan är bara en registrering av uppgifter om livsmedelsföretagare, anläggning och verksamhet.
 • Ett beslut om registrering skickas till dig inom två veckor från det att verket tagit emot din anmälan.
 • Du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket, eller tidigare om verket beslutar det.
 • En registreringsavgift på 1050 kr tas ut. Därefter kommer Livsmedelsverket så småningom att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. När du är registrerad ska du därför också betala en kontrollavgift varje år. Avgiften baseras på riskklassificeringen av företaget.

Branschriktlinjer[redigera]

Detta är ett kortare avsnitt med branschriktlinjer för vinproducenter, men dessa hänvisas till även när det gäller ölproducenter.

Lokaler[redigera]

Lokalen för denna livsmedelhantering skall planeras och det skall skapas tydliga flöden där ingen process korsar den andra. Kontamination från omgivningen skall undvikas och detta undvikes genom rengöring. Enskilda utrymmen ska finnas för förpackningsmaterial som flaskor samt färdiga varor.
Tappning bör ske i separat eller avskilt utrymme. Dock kan en anläggning hantera olika processer och moment i samma utrymme, då arbetsflödet av olika moment eller processer inte sker samtidigt. Vid intag av druvor eller motsvarande (vid skörden) sker ju under hösten, och det kan med följa en hel del jordbakterier kommer med, så avslutas ju denna process relativ tsnart och då är det av vikt att rengöring sker. Vinet ligger ju sedan i tank eller motsvarande ett tag och vid senare tillfälle sker buteljering. Vad vi avserförtydliga är att hygien är viktigt men klart viktigast i slutfasen i tappningen, där en oren lokal kan orsaka kontamination orsakat av dålig allmän hygien. Så just pga. av att råvaran kommer in i anläggningen utan allmän rengöring och kan med föra bakterier är det av vikt att rutiner fastställs och där man säkerställer en hälsomässigt korrekt slutprodukt. Lokalerna skall vara utformade så att det är lätt att städa och där man undviker tillväxt av mikroorganismer. Lokalerna utformas även med hänsyn till skadedjursproblem. Separat städutrymme med utslagsvask skall finnas. En bra belysning underlättar och man skall beakta eventuella risker med glas som kan falla ner. Det skall finnas lätt tillgänglig handtvätt med kallt och varmt vatten. Flytande tvål,fastmonterat samt pappershanddukar ska finnas. Toalett skall finnas inom lokalen men får inte vara i direktförbindelse med lokalen där livsmedel hanteras utan bör placeras i anslutning till personalutrymmet, där ombyte kan ske från ytterkläder till arbetskläder.

Utrustning[redigera]

All processutrustning skall vara anpassad förlivsmedel. Allt tillhörande material så som packningar,slangar, oljor, som kommer i kontakt med vinet skall vara godkänt för livsmedelanvändning. Se även föreskrifterna LIVSFS 2003:2 och EG‐förordning 1935/2004.

Förebyggande underhåll[redigera]

En bra fungerande och underhållen utrustning är en förutsättning för bra hygien. Vid all underhåll och reparation skall alltid livsmedelssäkerheten beaktas. Återkommande underhållsronderska planeras och tillika dokumenteras. En rond var 12:e månad kan anses tillräcklig och då dokumenteras vilka behov som finns och när ev. brister skall vara åtgärdade.

Bli leverantör till systembolaget[redigera]

Innan Systembolaget kontaktas[redigera]
 • Företaget vara godkänd som upplagshavare eller registrerad som varumottagare hos Skatteverket i Ludvika.
 • Företaget inneha F-skattsedel och momsregistreringsbevis
 • Företaget ha tillstånd från Livsmedelsverket och/eller vara registrerad hos kommunens miljö- och hälsoskyddskontor att producera och/eller hantera livsmedel.
 • Företaget ha en färdig plan för sin distributionslösning
Mer information om:
Lagstiftning
Regler om livsmedelsanläggningar 
Regler för alkoholdrycker
Kontakta Systembolaget[redigera]

När du gjort ovanstående - kontakta administration@systembolaget.se och bifoga kopiorna på ovanstående bevis, kortfattad beskrivning av logistiklösning och information om vilken typ av verksamhet du avser att bedriva. Ange även dina kontaktuppgifter - mejladress och telefonnummer. Räkna med en ledtid på fem arbetsdagar i handläggningstid innan nästa steg kan påbörjas.
Nästa steg är att:

 • Företaget ska genomföra Systembolagets e-utbildning för blivande leverantörer
 • Företaget ska fylla i och skicka in blanketten Leverantörsuppgifter till Systembolaget

Mer information om dessa steg fås efter första kontakten med Systembolaget. När stegen är avklarade tar det cirka fem arbetsdagar innan företaget blir registrerat och godkänt som leverantör till Systembolaget.

Systembolagets modell för prisberäkning.[redigera]

Prissättningsmodellen (pdf) tillämpas från och med den 1 oktober 2012.